Topaz

 

Imperial Topaz

From CO

Sherry Topaz Thomas Range, UT